Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Rəhim Əliyev.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.

Tənqidçi Rəhim Əliyevin bu kitabı onun Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dediyi mühazirələr əsəasında hazirlanmışdir.

B.İsgəndərov. Balaca nağılçı.

Kitаbа dахil оlаn hеkayələrdə müəllif bаlаcаlаrın mаrаqlı hərəkətlərindən, söhbətlərindən dаnışır, оnlаrın təbiətə, heyvanlаrа, hadisələrə, əşyаlаrа münаsibətlərindəki qеyri-аdi cəhətləri qələm

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 avqust 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları" əsasında latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış ilk nəşrdir._______________________

ƏLİYEVA ZƏRİFƏ. PEDAQOGİKA.

Mədəniyyət və İncəsənət təmayüllü ali məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərslik

Dastani-Əhməd Hərami.

XIII əsr Azərbaycan poeziyasının ən gözəl nümunələri sırasına daxil olan “Dastani-Əhməd Hərami” doğma dilimizdə qələmə alınmış ilk məsnəvi kimi qiymətlidir. Müəllifi bəlli olmayan bu əsər əruz vəznində, sadə və ayd