Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

"Cavidşünaslıq" araşdırmalar toplusu 10 cild

Bakı:Elmi və təhsil ,2018.- C.1 - 480 səhI İSBN: 978-9952-2135-0-1Toplunun I sayına Hüseyn Cavid şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında 1912-1930-cu illərdə çap olunmuş məqalə, resenziya, mühakimə, və müzakirə mətnləri,şeirlər

Heydər Əliyev: biblioqrafiya /Layih. rəhb. Ə.Qarayev; tərt. ed.: M.Vəliyeva, M.İbrahimova, A.Hüseynova; elmi red. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva.- Bakı, 2018.- 680 s.

Heydər Əliyev: biblioqrafiya /Layih. rəhb. Ə.Qarayev; tərt. ed.: M.Vəliyeva, M.İbrahimova, A.Hüseynova; elmi red. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva.- Bakı, 2018.- 680 s.

Bülbül (Murtuza Rza oğlu Məmmədov): biblioqrafiya /tərt. ed.: M.Vəliyeva, M.İbrahimova, G.Misirova; elmi red. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva.- Bakı, 2017.- 344 s.

Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından tərtib etdiyi biblioqrafiya Azərbaycan professional vokal məktəbinin banisi, dünya şöhrətli müğənni, SSRİ Xalq artisti Bülbülə həsr edilmiş

İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, “Lidеr nəşriyyat”, 2004, 376 səh.

Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417)doğma dilimizdə qələmə aldığı, əsasən ictimai-fəlsəfi məzmunun üstünlüktəşkil etdiyi müxtəlif janrlı poetik örnəklər daxil edilmişdir. Bu şeirlərdəhumanist ide

Azərbayycanın ənənəvi musiqisi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmi inkşaf fondu ,2015