Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

NİZAMİ CƏFƏROV AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN ƏSASLARI BAKI – 2005— Bakı: Pedaqogika, 2005. —256 səh.

NİZAMİ CƏFƏROVAZƏRBAYCANŞÜNASLIĞINƏSASLARIBAKI – 2005— Bakı: Pedaqogika, 2005. —256 səh.

Politologiya. İzahlı lüğət.

Bu lüğətdə ölkəmizdə və xaricdə siyasi təlimlər və baxışların təkamülü nəzərə alınmaqla , politologiyanın əsas anlayış və terminləri təqdim olunur.

Rəhim Əliyev.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.

Tənqidçi Rəhim Əliyevin bu kitabı onun Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dediyi mühazirələr əsəasında hazirlanmışdir.

B.İsgəndərov. Balaca nağılçı.

Kitаbа dахil оlаn hеkayələrdə müəllif bаlаcаlаrın mаrаqlı hərəkətlərindən, söhbətlərindən dаnışır, оnlаrın təbiətə, heyvanlаrа, hadisələrə, əşyаlаrа münаsibətlərindəki qеyri-аdi cəhətləri qələm