Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Yeni kitablar
İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, “Lidеr nəşriyyat”, 2004, 376 səh.
2 İyul , 2019
Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417)
doğma dilimizdə qələmə aldığı, əsasən ictimai-fəlsəfi məzmunun üstünlük
təşkil etdiyi müxtəlif janrlı poetik örnəklər daxil edilmişdir. Bu şeirlərdə
humanist ideyalar, xeyirə, ədalətə və kamilliyə çağırış motivləri aparıcı yer tutur.